Αικατερίνη Θ. Κουτουξιάδου, «Εθνικά, παιδαγωγικά και σχολικής υποδομής ζητήματα στην εκπαίδευση της Δράμας την περίοδο 1912-1918»