Από το ημερολόγιο εκστρατείας (1920-1922)
του Ανατολικοθρακιώτη
Σ. Βογιατζή
Η περιπέτεια του μικρασιατικού μετώπου μέσα από μια βιωματική αφήγηση