Γεωργία Μπακάλη, «Η εμπειρία της Β΄ Βουλγαρικής Κατοχής στον λόγο των επαγγελματικών και εργατικών σωματείων. Η εγχάραξη του τραύματος και η αποσιώπηση»