Γεωργία Μπακάλη, «Μνήμη και πρόσληψη (1945-1981) των σφαγών της Δράμας»