Γεωργία Μπακάλη, «Οι καπνεργάτες της Δράμας την περίοδο της καπνικής κρίσης και οι διεκδικητικοί αγώνες τους (1930-1936)»