Δράμα, “ταμπάκικα” (περί το 1900), Χρίστος Π. Φαράκλας