Κορνηλία Τρακοσοπούλου-Τζήμου, «Αθανάσιος Κάζης, Δράμα. Εικόνες και μνήμες της παλιάς πόλης»