Κωνσταντίνος Κερεστετζής, «Η ασκητική του βλέμματος»