Υπαίθριοι και πλανόδιοι μικροπωλητές
(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ)