Χρίστος Π. Φαράκλας, «Βιβλιοαμφιάστης – Παράρτημα 1, Πρακτικά Στ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Παλαιογραφίας (Δράμα, 21-27 Σεπτεμβρίου 2003)»