Χρίστος Π. Φαράκλας, «Ο εικαστικός στοχασμός του Χρήστου Μαρκίδη»