Όροι Χρήσης &
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οροι Χρήσης 

Ο επισκέπτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο ιστότοπος υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης και ότι, η χρήση του από τον επισκέπτη, σημαίνει αποδοχή και συμφωνία με αυτούς. 
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν αποδέχεται τους περιγραφόμενους όρους χρήσης, οφείλει να μην προβαίνει στη χρήση των περιεχόμενων πληροφοριακών υπηρεσιών που του προσφέρει.  

Οι όροι χρήσης του ιστότοπου   θα ενημερώνονται με νέες αλλαγές που θα προκύπτουν από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κατά συνέπεια, σε κάθε νέα χρήση – είσοδό σας, θα πρέπει να ελέγχετε τους αναφερόμενους όρους και εφόσον συμφωνείτε, να συνεχίζεται την επίσκεψη – περιήγηση σας 

Ακολουθούν οι όροι χρήσης οι οποίοι επισημαίνουμε ότι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου Πύλη της Δράμας. 

Πνευματικά Δικαιώματα 

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου  συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους του ιστότοπου απαγορεύεται, ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση.  

Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από τον ιστότοπο, θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στον ιστότοπο και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης. 

Υποχρεώσεις του επισκέπτη 

Ο επισκέπτης του ιστότοπου Πύλη της Δράμας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς ΔικαίουΕπιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου 

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στον ιστότοπο από αυτόν, λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. 
Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά του ιστοτόπου, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασης των όρων χρήσης ή/και παραβίασης εξαιτίας επισκέπτη, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης. 

Αποποίηση ευθύνης 

Ο ιστότοπος Πύλη της Δράμας  καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου  του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Επίσης παρέχει τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται «όπως ακριβώς έχουν».  

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου. Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή/και αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη. 

Απρόσκοπτη λειτουργία 

Ο ιστότοπος Πύλη της Δράμας  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του, καθώς και την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αλληπεπίδρασης που υφίστανται εντός του. 

Συγκεκριμένα στον ιστότοπο Πύλη της Δράμας,  μπορεί να, παρέχονται έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) με αυτόν. Η συμμετοχή στις συγκεκριμένες περιοχές συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών της δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. 

Ο επισκέπτης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι κατά την χρήση – συμμετοχή του σε περιοχές αλληλεπίδρασης, δεν θα προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

  • χρήση περιοχής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, 
  • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου 
  • δημοσιοποίηση στοιχείων τρίτων 
  • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό 
  • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει κακόβουλο κώδικα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, 
  • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού, 
  • παραποίηση της ταυτότητάς του, 
  • οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ενέργεια 

Σύνδεσμοι 

Ο ιστότοπος Πύλη της Δράμας  μπορεί να παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links)/banners μόνο προς πληροφόρηση, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν. Επίσης δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.  

Τονίζεται ότι η παράθεση ή/και ενσωμάτωση συνδέσμων, δεν αποτελούν ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων. Οι φορείς των διαδικτυακών τόπων και οι δηλωθέντες υπεύθυνοι κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης – επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου Πύλη της Δράμας  αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης – επισκέπτης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτοί. 

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών 

Η συντακτική ομάδα του ιστότοπου Πύλη της Δράμας   είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η εν λόγω πληροφόρηση δεν θα πωληθεί, μοιραστεί ή ενοικιαστεί προς τρίτα πρόσωπα, ούτε θα χρησιμοποιηθεί για λόγους πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. 

Φάκελοι Καταχωρήσεων 

Ο ιστότοπος Πύλη της Δράμας χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) επισκεπτών για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι IP διευθύνσεις δεν αποθηκεύονται και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη της ιστοσελίδας.  

Επιπλέον ο ιστότοπος Πύλη της Δράμας, δεν μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών – επισκεπτών του σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων ή/και υπαγορεύσεων. Σε αυτή την περίπτωση τούτο γίνεται μόνο προς τις αρμόδιες Αρχές. 

Πολιτική Cookies 

Ο ιστότοπος Πύλη της Δράμας χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνει και να βελτιώσει την πρόσβαση και την περιήγησή των χρηστών – επισκεπτών του για να λαμβάνει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του. 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) του ιστότοπου, είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (Google Chrome, Mozilla Firefox, κλπ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. 

Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. 

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν. 

Στον ιστότοπο Πύλη της Δράμας  χρησιμοποιούμε λειτουργικά cookies και cookies στατιστικών για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες. 

Λειτουργικά cookies 

Ο ρόλος των συγκεκριμένων cookies είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή/και η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μιας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του δικτυακού τόπου του Δήμου Δράμας 

 

Cookies στατιστικών 

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετρήσουμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστότοπου μας. Μας βοηθούν να δούμε ποιες είναι οι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλής σελίδες μας και πως κινούνται οι επισκέπτες μας στις ιστοσελίδες μας. 

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι αθροιστικές και φυσικά ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies δεν θα ξέρουμε πότε επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή της. 

 

Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) 

Η Google Analytics είναι η πλέον δημοφιλής υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας, η οποία στηρίζεται τεχνικά στη χρήση cookies. 

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας του ιστότοπου Πύλη της Δράμας. 

Επίσης, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics προκειμένου να επεξεργαστούμε ανώνυμα δεδομένα με σκοπό να βελτιώσουμε τον ιστότοπο μας, δηλαδή για να αποφασίσουμε ποια σελίδα πρέπει να βελτιώσουμε και με ποιον τρόπο. 

Τα cookies της Google χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στο δικτυακό μας τόπο, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητά τους.  

Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη μας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία διαφορετική σελίδα εντός του δικτυακού μας τόπου, ο browser (φυλλομετρητής) που χρησιμοποιείτε υποβάλλει, με αυτόματο, κρυπτογραφημένο και ανωνυμοποιημένο τρόπο, δεδομένα προς την πλατφόρμα της Google Analytics. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Anonymize IP». Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, η διεύθυνση IP σας περιορίζεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβασή σας στο δικτυακό μας τόπο. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδω Google privacy policy και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics εδώ. 

Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ. 

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται είναι 12 μήνες. 

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. 

 

Log Files 

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. 

Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής πιθανόν καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία καταλήξατε στο δικτυακό μας τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας. 

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»). 

 

 

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του browser 

Ο κάθε χρήστης του ιστότοπου μας, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί σε σχέση με τα cookies και την αποδοχή τους. 

Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies. 

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά browser (αναφέρουμε ενδεικτικά τους πιο δημοφιλείς): 

Φόρμα επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από τον ιστότοπο Πύλη της Δράμας ούτε θα μεταβιβαστεί – υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε εκτελούντα την επεξεργασία (κατά την έννοια του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR). Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Η αποστολή προστατεύεται με reCAPTCHA. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές. 

SSL πιστοποιητικό 

Στα πλαίσια κατάλληλων οργανοτεχνικών μέτρων ασφαλείας η ιστοσελίδα pylidramas.gr χρησιμοποιεί ssl πιστοποιητικό. 

 

 

Γνωστοποίηση Αλλαγών 

Ο ιστότοπος Πύλη της Δράμας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων μέσα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Επίσης διατηρεί και το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που πιθανά παρέχει, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια Δράμας. 

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τους διαχειριστές.  

Όλα τα δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που τυχόν λαμβάνει ο ιστότοπος Πύλη της Δράμας είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες – επισκέπτες είτε συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του ιστότοπου, είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. 

Ο χρήστης  επισκέπτης του ιστότοπου  Πύλη της Δράμας, μπορεί να επικοινωνεί επίσης με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) στο mail dpo@pylidramas.gr για κάθε περίπτωση που εμπίπτει σε θέματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679